บุคคลากร
ผังโครงสร้างOPD
 

ทำความรู้จักหน่วยงานผู้ป่วยนอก
service profile
แผนงานกลุ่มผู้ป่วยนอก
ระยะเวลารอคอย
 


บริการ Online
>รับเรื่องร้องเรียน
 สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 177
ทั้งหมด 15910

 


leftbox
Login:
Password:
ลืมรหัสผ่าน
สมัครใช้งาน
Service Profile

 

Service Profile

ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสังขะ

1.       บริบท ( context )

หน้าที่และเป้าหมาย

       ให้บริการคัดกรอง ส่งตรวจรักษา ผู้ป่วยนอกอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นองค์รวม

 ขอบเขตการให้บริการ

  ให้บริการและตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ประกอบด้วย

1.งานประชาสัมพันธ์

2.งานคัดกรอง

3.ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะสาขากุมารเวชกรรม                      

ในเวลาราชการ        เวลา        06.30 - 16.00 น.

          นอกเวลาราชการ       เวลา        16.30 - 20.00 น.

          วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์   เวลา  08.00 - 20.00 น.

4.บริการคลินิกพิเศษ 

5.บริการให้คำปรึกษา


ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ
 ลูกค้าภายนอก

ความต้องการของผู้รับบริการภายนอก คือ การได้รับบริการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวดเร็วและผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์รวม

ลูกค้าภายใน

ต้องการการทำงานเป็นทีม มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง มีการประสานงานที่ดี เครื่องมือและบุคลากรพร้อมให้บริการตลอดเวลา มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจนถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

   ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ คือ

1.       ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสมและผู้รับบริการเกิดความประทับใจ

2.       การให้ข้อมูลสุขภาพ/การสื่อสารถูกต้องครบถ้วน

3.       มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

4.       มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1.       การซักประวัติและบันทึกผู้ป่วยผิดคน

2.       ผู้ป่วยได้รับบริการล่าช้า( ระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉลี่ย)

3.       ผู้ป่วยไม่ทราบค่าความดันโลหิต

4.       อุบัติการณ์เกิดภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ

5.       จำนวนข้อร้องเรียน

 

ความท้าทาย

1.       พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยระยะเวลารอคอยไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2.       การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องถูกคน100 %

3.       มาตรฐานความพึงพอใจ > 85 %

 

จุดเน้นการพัฒนา

1.       พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ( อัตราความพึงพอใจปีงบประมาณ2551=79.6% ซึ่งเป้าหมายคือ >85% )

2.       พัฒนาพฤติกรรมบริการ

3.       ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

2. กระบวนการสำคัญ

กระบวนการ( Key process )

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

( Performance indicator)

เตรียม

1. การต้อนรับ

 

 

 

2. การจัดลำดับความรุนแรง

 

 

3.ให้ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

- เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ

- เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- เพื่อให้ข้อมูลประวัติเจ็บป่วยและการรักษาของผู้รับบริการ

- เพื่อเรียงลำดับผู้รับบริการก่อนหลัง

 

 

- เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการให้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ

 

 

 

 

- ความพึงพอใจ > 85%

 

 

 

- ผู้รับบริการได้รับการคัดกรองและจัดลำดับความรุนแรงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 100 %

- ผู้รับบริการได้รับข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้น 100%

 

 

4. เตรียมสถาที่ อุปกรณ์เจ้าหน้าที่

 

5. ซักประวัติ

 

6. ตรวจร่างกาย

7. ชันสูตร – X-ray ตรวจพิเศษ

 

8. วินิจฉัยโรค

 

 

 

 

 

9. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่แก่ผู้รับบริการและญาติ

10. การดูแลต่อเนื่อง

 

11. รักษา/รับยา

 

12. จำหน่าย

- เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

- เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของผู้รับบริการ

- เพื่อประเมินลักษณะร่างกายและอาการผิดปกติ

- เพื่อค้นหาสาเหตุการเจ็บป่วยประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

- เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจรักษาอื่นๆ

- เพื่อวิเคราะห์โรคหรือปัญหา หาแนวทางการรักษา

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพตนเองและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

- ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลครบถ้วนตามแผนการรักษา

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาถูกต้องกับการวินิจฉัย

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลการเจ็บป่วยของตนเอง

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้กลับบ้านพักฟื้นรับประทานยาตามการรักษาของแพทย์

- เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้

- เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลและมีความพร้อมที่จะดูแลตนเอง

 

- สถานที่ ,อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ

- ตรวจร่างกายได้ถูกต้องและครอบคลุม

-สั่งการตรวจได้ถูกต้องและชัดเจน

 

- สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

- ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานของแพทย์

- ผู้รับบริการทุกรายได้รับคำแนะนำและทราบเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

 

- ผู้รับบริการที่นัดได้รับการดูแลรักษา 100 %

- ผู้รับบริการได้รับการรักษาถูกต้องกับการวินิจฉัยโรค

-ผู้รับบริการได้รับยาถูกต้องกับอาการที่เจ็บป่วย

 

 

- ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่เหมาะสมและได้รับข้อมูลเพื่อนำไปดูแลตัวเองได้

กระบวนการ( Key process )

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

( Performance indicator)

 

- เพื่อให้ปัญหาของผู้รับบริการได้รับการตอบสนอง

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เจ้าของไข้ติดตามผลการรักษาได้

- เพื่อส่งต่อผู้รับบริการในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเกินขอบเขตการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน

 

 

3. ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ( Performance indicator)

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี2551

ต.ค51-มี.ค52

1.       ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยขณะรอพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก

2.       อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

3.       อัตราข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

4.       อัตราผู้ป่วยนอกที่กลับโดยไม่ได้รับการตรวจของแพทย์

5.       จำนวนครั้งของการรายงานเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์

6.       จำนวนครั้งของการพลัดตกหกล้มของผู้รับบริการ

7.       จำนวนอุบัติการณ์การซักประวัติผิดคน

8.       อัตราการส่งผู้ป่วยผิดแผนก

9.       จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรอตรวจ

10.    อัตราการฉีดยาผิดคน

60 นาที

 

 85 %

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 100%

1.1ช.ม

 
  
 79.6%

   -

 2.39% 

  1.6%

 

2 ครั้ง

 

1 ครั้ง

0

0

 

100%

50.2

 

75%

4.2%

1.05%

 1.8%

 

   0

 

   0

   0

   0

  

 100%

 

 

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน

 

ระบบงาน

แนวทางปฏิบัติ

การกำหนดมาตรฐาน

1. การตรวจสอบความถูกต้องของผู้มารับบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเรียงลำดับผู้มารับบริการ

 

 

 

 
ระบบงาน

1.1 การคัดกรองผู้มารับบริการ   ได้มีการตรวจสอบชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ จากผู้ป่วย/ญาติ ตรวจสอบให้ถูกต้อง ตรงกับเวชระเบียนและประเมินปัญหาความต้องการของผู้รับบริการอย่างครอบคลุม

1.2 การตรวจรักษาวินิจฉัยโรค : ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาถูกคน ถูกโรค ตรงกับปัญหาความต้องการของผู้รับบริการ

1.3 การให้ข้อมูลหลังการตรวจ ( Exit nurse) :โดยให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในกรณี ,นอนโรงพยาบาล. ,refer รักษาต่อโรงพยาบาลอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - จำแนกผู้ป่วยตามภาวะของโรค โดยใช้สีแสดงสัญญลักษณ์   คือ

      สีแดง หมายถึง มากที่สุด

      สีเหลือง หมายถึง มาก

      สีเขียว หมายถึง ปกติ / ทั่วไป

แนวทางปฏิบัติ

-จัดทำคู่มือการคัดกรองผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก

 

 

 

-ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์

 

 

นอนรพ. : ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-สกุล อายุ เพศ ให้ตรงกับเวชระเบียนกับตัวผู้รับบริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่เป็น การรักษาที่ได้รับ

Refer    : ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ- สกุล อายุ เพศ ให้ตรงกับเวชระเบียนกับตัวผู้รับบริการ

                : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ใบส่งตัวไปรักษาที่รพ.สุรินทร์

                : ให้คำแนะนำแก่ผู้มารับ

บริการด้านสุขภาพก่อนกลับบ้าน

 

 

- กำหนดในคู่มือการคัดกรองผู้ป่วย

 

 

 

การกำหนดมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทางคลินิกในผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการผู้ป่วยนอก

 

 

2.1 ความเสี่ยงทางกายภาพ

 

 

 

2.2.ความเสี่ยงด้านอารมณ์

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 

 

      - ผู้รับบริการรอนาน

 

 

 

2.3. ความเสี่ยงด้านการตรวจรักษา

-ซักประวัติผิดคน

 

 

-ส่งผู้รับบริการผิดแผนก

 

2.4 ความเสี่ยงด้านการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการที่วางไว้

 

-    มีการพัฒนาระบบ การคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ให้ได้รับบริการที่เหมาะสม และถูกต้อง ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เช่น ไข้หวัดนก วัณโรค หัด สุกใส เป็น

 

-พื้นลื่น มีป้ายเตือนระวังพื้นลื่น

- กรณีผู้สูงอายุให้นั่งรถเข็นหรือมีญาติ /เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

-เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบริการไม่ดี จัดอบรมพฤติกรรมบริการ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ

 

-มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนการรับบริการ การตรวจของแพทย์ เพื่อลดความกังวลของผู้รับบริการ  

- ตรวจสอบชื่อ-สกุลจากผู้ป่วย/ญาติ เวชระเบียนให้ตรงกับผู้รับบริการ

 

-ตรวจทานคำสั่งแพทย์ทุกครั้ง

 

-บันทึกความเสี่ยงลงสมุดทุกครั้งที่พบเหตุการณ์ต้น

 

- จัดทำ flow การให้บริการเฉพาะ

 

4.2    การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

-          การพัฒนาพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก

-          การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน

-          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแผนกผู้ป่วยนอก

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

               

 

 

 

แผนการ/โครงการ

วัตถุประสงค์

เวลา

ตัวชี้วัด

1.อบรมพฤติกรรมบริการ

- เพื่อให้บริการที่ประทับใจ

มิ.ย 52- ต.ค 52

บริการ เว็บไซต์และระบบจัดการออนไลน์
เข้าระบบจัดการ Web Site หรือสมัครใช้งาน คลิกที่นี่